به گزارش بورس ٢۴، سرمایه گذاری سیمان تامین ۵٢.٣ درصد سهام شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آباد گران ایران را در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ماه به قیمت پایه ٧٧،٠٨٣ ریال عرضه عمده می کند.