به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی شازند در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ حدود ١١١۴٩ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود، که حدود ١۴٨١ میلیارد تومان متعلق به ماه اسفند می باشد.