به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی زاگرس در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ حدود ١۴٣۶۵ میلیارد تومان فروش داشت که ١٨٢٠ میلیارد تومان متعلق به اسفند می باشد.