به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد فروش ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ شرکت مس شهید باهنر حدود ٣٠٧٨ میلیارد تومان می باشد که حدود ٣۶٠ میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به اسفند می باشد.