به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان قاین در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ مبلغ ۵٣۵٠ ریال سود برای هر سهم محقق کرده است که ٢٣٢ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.گفتنی است در این دوره درآمدهای عملیاتی ۵٩ درصد و سود عملیاتی ۶٨ درصد رشد داشته است.سود خالص ١٢ماهه حدود ١٣۴ میلیارد تومان می باشد.