به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ماشین سازی اراک در مناقصه مل و نصب تاورهای PDH مجتمع پتروشمی مهر پترو کیمیا برنده شد.مبلغ قرارداد حدود ١۴٨ میلیارد تومان می باشد.