به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان در ٩ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ مبلغ ١۶٣ ریال برای هر سهم زیان محقق کرده است که در دوره مشابه سال گذشته ۵۴ ریال سود بود.