به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در خصوص برخی موارد عملکرد و صورت های مالی شفاف سازی نمود.