بورس ٢۴ : ارزش معاملات بازار سرمایه در روز دوشنبه ٢٣ فروردین ماه به بیش از ۴٣ هزار میلیارد تومان رسید که بالغ بر ٣٩،٩٣١ میلیارد تومان از این مبلغ به اوراق دولتی اختصاص داشت و در واقع ارزش واقعی کل بازار امروز حدود ٣،٧٨٧ میلیارد تومان بود که از این مقدار ٢،٣٠٠ میلیارد تومان به معاملات خرد مربوط می شد. از لحاظ ریالی پرمعامله ترین گروه ها به ترتیب دارویی، فرآورده های نفتی، فلزی، بانکی، خودرویی و شیمیایی بودند. در بین سهم ها نیز برکت، شپنا، خودرو، شتران، فولاد، فملی، شستا، خزامیا، غپاک و وبملت بیشترین ارزش معاملات را داشتند. از لحاظ حجمی خودرو، وپارس، وتجارت، شپنا، وبملت، شتران، وبصادر، برکت، خساپا و فملی پرمعامله ترین سهم ها بودند.