به گزارش بورس ٢۴، نماد فولاد خراسان از تاریخ ٢۵ فروردین ماه بازارگردانی می شود.