به گزارش بورس ٢۴، بازارگردانی نماد بیمه آسیا از تاریخ ٢۴ فروردین ماه پایان می یابد.