به گزارش بورس ٢۴، بانک سرمایه ٧/۴١ درصد سهام شرکت پتروشیمی اصفهان را به قیمت پایه هر سهم ١۴٠،٩٨٢ ریال در تاریخ ٣١ فروردین ماه عرضه عمده می کند.