به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع سرام آرا در مدت ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ حدود ۴٣ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش اسفند ماه ۴ میلیارد تومان بود.