به گزارش کدال نگر بورس٢۴، هیئت مدیره شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی افزایش سرمایه ١۴۴١ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را تصویب کرد.