به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت چرخشگر در مدت ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ حدود ٣٨٩ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد. فروش اسفند ماه ۵٩ میلیارد تومان بود.