به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شتیرانی آریا اعلام نمود درخواست توقف عملیات اجرایی و بطلان قرارداد مشارکت مدنی رای صادره مورخ ١۴٠٠.٠١.٢٣ بابت توقف عملیات اجرایی صادر شده و رسیدگی به درخواست بطلان قرارداد مشارکت مدنی در تیرماه بررسی می گردد.