به گزارش بورس ٢۴، ١/۴٧ درصد سهام شرکت بیمه آرمان در روز دوشنبه ٣٠ فروردین ماه به قیمت پایه هر سهم ٩٠٠ تومان عرضه عمده می شود.