به گزارش بورس ٢۴،بازارگردان صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام در نماد معاملاتی «آساس١» قابل معامله در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران از شرکت تامین سرمایه تمدن به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس تغییر یافت.