به گزارش بورس ٢۴،پارامتر های بازارگردانی نماد شرکت رایان هم افزا تغییر یافت.حداقل معاملات روزانه ٢٣٧ هزار سهم می باشد.
پارامتر های بازارگردانی رایان هم افزا تغییر یافت