به گزارش بورس ٢۴، عرضه ١١/٠٣درصدی سهام شرکت پتروشیمی اصفهان در روز ٣١ فروردین لغو شد.