مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت الکترونیک سامان کیش امروز برگزار شد.