به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام نمود در مناقصه شماره ١.٧٨٣-٩٩ شرکت ایرانسل با موضوع " ساخت ۴۵٠ راک" برنده نشده است.
«لکما» در مناقصه برنده نشد