​این روزها بازار سرمایه معکوس حرکت می کند. سهام با پی بر ای ۴و ۵ در بازار زیاد است اما خریدار ندارد؛ درست برعکس زمانی که بازار پر بود از سهام گران اما اشتهای سیری ناپذیر برای خرید درآن موج می زد.