به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سایپا در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ حدود ١۶٣٣٧ میلیارد تومان فروش داشت که ٣٢٠٠ میلیارد تومان متعلق به اسفند می باشد.