به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ٢٩٢ درصدی بیمه سینا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هارا صادر کرد.