بر مبنای گزارش های ماهانه منتشر شده در سایت کدال در گروه پتروشیمی بیشترین رشد درآمدهای عملیاتی ٩٩ نسبت به سال ٩٨ به شپترو با ٣٣٧ درصد افزایش تعلق پیدا کرد. این شرکت که در پایان سال ٩٨ بیش از یک هزار و ۶٧۴ میلیارد ریال درآمد عملیاتی شناسایی کرده بود در پایان دوره ١٢ ماهه ٩٩ موفق شد این مبلغ را به بیش از ٧ هزار و ٣٢۶ میلیارد ریال برساند.