به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پاکسان در اصلاحیه گزارش تصویب افزایش سرمایه رقم افزایش سرمایه را ۴٣٠ میلیارد تومان اعلام نمود که در گزارش قبل به اشتباه ۴.٣ میلیارد تومان اعلام شده بود.