به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پلی اکریل ایران اعلام نمود پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر کنترل قیمت سهم شپلی و سفارش گذاریهای غیر معمول به استحضار می رساند هیئت مدیره درخواست بررسی و کنترل سفارش گذاریها و برخورد قضایی با تخلفات احتمالی جهت صیانت از حقوق سهامداران را به مدیریت محترم نظارت بر ناشران ارسال می نماید