به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این دو شرکت اهم تصمیمات اخذ شده در مجمع خود را منتشر کردند.