به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، این شرکت سهامداران خود را برای شرکت در مجمع دعوت کرد.