به گزارش بورس ٢۴،پارامتر های بازارگردانی نماد های «وبانک» و «سیدکو» تغییر یافت.