بورس٢۴ : روز چهارشنبه ١٨ فروردین ماه ارزش کل معاملات در بازار سرمایه به بیش از ١۵ هزار و ٧۵٩ میلیارد تومان رسید که بیش از ٢ هزار و ١٨١ میلیارد تومان از آن در بازار بورس و بالغ بر ١٣ هزار و ۵٧٨ میلیارد تومان از آن در بازار فرابورس انجام گرفت. بیش از ١٢ هزار و ٩٠۶ میلیارد تومان از ارزش داد و ستدهای امروز فرابورس مربوط به اوراق دولتی بود. بدین ترتیب جمع واقعی ارزش معاملات در بازار سرمایه برابر با ٢ هزار و ٨۵٣ میلیارد تومان بود که ١،٨۵۵ میلیارد تومان آن را سهامداران خرد انجام دادند. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد در دومین هفته معاملاتی از فروردین ماه به ٢،٣١١ میلیارد تومان رسید که در بیش از یک سال اخیر این رقم بی سابقه است.