بورس ٢۴ : مرکز آمار ایران سرعت رشد قیمت مسکن در تهران را به اندازه نصف داده های بانک مرکزی اعلام کرد. بانک مرکزی هفته گذشته خبر داد متوسط قیمت مسکن در تهران در اسفند ماه نزدیک به ٧ درصد نسبت به بهمن ماه رشد کرد. اما مرکز آمار دقایقی پیش گزارش داد میزان رشد ماهانه قیمت مسکن در اسفند ماه ٣.٢ درصد بوده است.

بورس۲۴ : مرکز آمار ایران سرعت رشد قیمت مسکن در تهران را به اندازه نصف داده های بانک مرکزی اعلام کرد.
بانک مرکزی هفته گذشته خبر داد متوسط قیمت مسکن در تهران در اسفند ماه نزدیک به 7 درصد نسبت به بهمن ماه رشد کرد. اما مرکز آمار دقایقی پیش گزارش داد میزان رشد ماهانه قیمت مسکن در اسفند ماه 3.2 درصد بوده است.
گزارش مرکز آمار همچنین بیانگر کاهش نرخ رشد قیمت مسکن در اسفند 99 نسبت به بهمن 99 است.