به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پخش البرز اعلام داشت، طی توافقات انجام شده با دانشگاه علوم پزشکی کشور در اواخر آذر ماه سال گذشته بالغ بر ٨٢٠ میلیارد ریال از مطالبات این شرکت از طریق دریافت اوراق خزانه نوع اول تسویه شده و فرآیند انتقال اوراق در اسفند ماه به پایان رسیده است . شایان ذکراست بخشی از طلب تأمین کنندگان دارویی از محل این اوراق تسویه شده است.