به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ذوب آهن اصفهان به روند صعودی فروش خود ادامه داد و در اسفند با زدن رکورد جدید فروش ،فروش ٢۴۶٣ میلیارد تومانی را به ثبت رساند ، تا مجموع فروش ١٢ماهه به مبلغ عالی ٢٠٠٣٩ میلیارد تومان برسد.فروش ١٢ماهه سال ١٣٩٩ در مقایسه با سال ١٣٩٨ رشد چشمگیر ٨۴ درصدی داشت. بدین صورت فروش فصل اول سال ٩٩ شرکت ٣٢٩۴ میلیارد تومان ،فصل دوم ۴٢٧٢ میلیارد تومان ، فصل سوم ۵۶٧٨ میلیارد تومان و در فصل زمستان با حفظ روند صعودی فروش حدود ۶٧٩۵ میلیارد تومان محصول فروخت. گفتنی است میانگین نرخ فروش تیرآهن در ١١ماهه ٨٢،٠١۴،٣٢٩ ریال بود که در اسفند ماه با رشد قابل توجهی به ١٢٠،١٩۴،٣٧۶ ریال رسیده است.میانگین نرخ فروش ١١ماهه میلیگرد ٧١،٠٧٣،۶۶۴ ریال بود و با رشد عالی به ١٠۵،٢۶۴،٩٧٨ ریال در اسفند ماه رسیده است. مقدار فروش سال ۴،۴٩١،۵۶٨ تن می باشد.مقدار تولید سال ٩٩ ، ٢،٢۴۶،۴١٧ تن می باشد.عملکرد بسیار خوبی است.