به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تامین ماسه ریخته گری نرخ ماسه های ریخته گری و صنعتی را از ٣٧۶٠ ریال به ۴٨٩٣ ریال افزایش داد.