به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره پاکسان افزایش سرمایه ٢٩٨ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی را به تصویب رساند.