مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران امید به منظور تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی ٣٠/٠٩/٩٩ امروز چهارشنبه ١٨ فروردین ماه، برگزار شد.