مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهساز کاشانه تهران به منظور تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ٣٠/٠٩/٩٩ امروز سه شنبه ١٧ فروردین ماه، برگزار شد.