بر اساس اطلاعات ماهانه منتشره شرکت ها در گروه خودروسازان از بین ۴ شرکت خودرو ساز خساپا، خزامیا، خپارس و خودرو درآمدهای عملیاتی خپارس در سال ٩٩ نسبت به ٩٨ جهش ٢۶۴ درصدی را تجربه کرده است. این شرکت که در پایان سال ٩٨ بیش از ١٠ هزار و ۵٢٨ میلیارد ریال درآمد شناسایی کرده بود، در پایان سال ٩٩ موفق به شناسایی درآمد عملیاتی بالغ بر ٣٨ هزار و ٣٠١ میلیارد ریال شد، یعنی ٢۶۴ درصد افزایش.