به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سرمایه گذاری توسعه ملی در نظر دارد واحد تجاری خود در پروژه رولکس تاور واقع در خیابان نیاوران با قیمت پایه فروش مبلغ۵۴٠میلیارد ریال بفروش برساند.سپرده شرکت در مزایده٢٧میلیارد ریال و هزینه شرکت در مزایده١٠میلیون ریال می باشد