بر مبنای اطلاعات و آماری که به صورت ماهانه از شرکت ها در سایت کدال منتشر شده، وضعیت عمده شرکت ها در گروه استخراج کانه های فلزی در سال ٩٩ نسبت به سال ٩٨ بسیار مطلوب دیده می شود. به طوری که درآمدهای عملیاتی سال ٩٩ هفت شرکت در این گروه بین ٧٠ تا ٢٢٧ درصد نسبت به سال ٩٨ افزایش یافته است.