اظهارات رسمی و صحبت های غیررسمی درباره آستانه شروع مذاکرات برجامی بین ایران و کشورهای عضو و از آن مهمتر، شنیده شدن خبرهایی مبنی بر حل مسئله چگونگی ورود آمریکا به پای میز مذاکره، باعث واکنش فروشنده ها در بازار مسکن شد.

بورس۲۴ : اظهارات رسمی و صحبت های غیررسمی درباره آستانه شروع مذاکرات برجامی بین ایران و کشورهای عضو و از آن مهمتر، شنیده شدن خبرهایی مبنی بر حل مسئله چگونگی ورود آمریکا به پای میز مذاکره، باعث واکنش فروشنده ها در بازار مسکن شد!

در چند روز گذشته قیمت های فروش واحدهای مسکونی در پلتفورهای بازار آنلاین معاملات مسکن تغییراتی کرده است.

این سامانه ها در تحلیل سطح قیمت ها از رنگ هایی استفاده می کنند که متناسب با نوع رنگ آنها می توان فهمید که آیا قیمت فروش یک فروشنده از سطح قیمت سایر فروشنده ها بیشتر است یا کمتر. در روزهای اخیر رنگی که بیانگر پایین بودن قیمت فایل های فروش نسبت به فروش رفته های ماه های قبل است، بیشتر به چشم می خورد! این علامتی از تجزیه و تحلیل فروشندگان مسکن درباره آینده قیمت ها است.

به نظر می رسد این بار موضوع برجام متفاوت از پاییز پارسال رو به حل شدن گذاشته است. اگر این فرضیه تحقق پیدا کند در این صورت قیمت مسکن افت شدید پیدا می کند.