به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع شیمیائی فارس در مدت ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ حدود ٣١١ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.