به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران در مدت ۶ ماهه منتهی به اسفند حدود ٨٠ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.
«ثتران» در ۶ ماهه چه کرد؟