به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان در مدت ۶ ماهه نخست سال مالی ١۴٠٠ منتهی به اسفند حدود ١۴٨ میلیارد تومان درآمد داشت.