به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داده پردازی ایران در مدت ١٢ ماهه منتهی به اسفند حدود ٣١٩ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.