به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی غدیر در ١٢ ماهه منتهی به اسفند سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ٢۵٧۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۵٣۶ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١۵٧ درصد رشد داشته است.
پتروشیمی غدیر اسفند خوبی داشت