به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره دشت مرغاب افزایش سرمایه ١١٧۶ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.