به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، موسسه اعتباری ملل در عملکرد ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩، حدود ٣٨٩٩ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢٨۴٢ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در در کل دوره ١٠۵٧ میلیارد تومان مثبت بود.